Archive for 31 Temmuz 2013

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı R.g de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak projelerinin Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde desteklenmesini ve bu desteklere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:26

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 26)

(20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

(Değişiklikler yerlerine işlenmiştir.)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

A) RAFİNERİCİDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun2 87 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiş olup, bu güncelleme uyarınca (I) sayılı listede yer alan 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Read more

Eş Adına ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Gider olarak İndirilebilirmi

Eş Adına ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Gider Olarak İndirilebilirmi

Eş adına ödenen isteğe bağlı sigorta primleri, kanunda sayılan indirimi yapılabilecek prim ve katkı payları arasında yer almadığından, ücretin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün olmadığı hk.

Dilekçenizde; … Hastanesinde memur olarak çalıştığınız ve eşiniz adına ödenen isteğe bağlı sigorta primlerinin, ücretinizin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde ücretin tanımı yapılmış olup, aynı Kanun’un 63. maddesinde; “Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır….3- Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini ) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz….”hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 3 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “3.1- Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi” başlıklı bölümünde;”…İndirim konusu yapılacak katkı payı veya prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.Bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.Ücretlinin eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yukarıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir….”açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, eşiniz adına ödediğiniz isteğe bağlı sigorta primleri, kanunda sayılan indirimi yapılabilecek prim ve katkı payları arasında yer almadığından, ücretinizin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI (GVK Gen.Teb.No:252)

1- Inceleme ve teminat aranmadan 10.000 TL
2- YMM raporu aranan sinir 100.000 TL
3- 100.000 TL’yi aşan iade için inceleme raporu şarttır.

Tevkif Suretiyle Ödenen Verginin Mahsubu

TEVKIF SURETIYLE ÖDENEN VERGININ MAHSUBU

1- Kesilen verginin beyannamede gösterilen gelire ilişkin olması,
2- İstenen belgelerin ibrazı ve formun doldurulması,
3-  Belgelerin yıllık beyanname ile birlikte verilmesi şartıyla,

Mahsuben iade işlemi için belli bir sınır yoktur, inceleme ve teminat aranmaz YMM raporu istenmez (GVK Gn.Tb.No:252).