Archive for 12 Haziran 2013

Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı

Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı :

Madde 28 (1)sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir

a) Karar ve İlam Harcı,

(6009 sayılı Kanunun 18. mad. ile   değişen bend.Yür:1.8.2010) “Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı (6487 s.k’nun 10.mad. ile değişen ibare.Yür:11.06.2013)“kararın tebliğinden itibaren bir ay”(*) içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.”(**)

b) İcra Tahsil Harcı,

İcra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılamayan hallerde harç alcağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harçlarında da bu bent hükümleri ugulanır.

c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar.

(1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.

_________________________________________________________

(*) Madde 28/a-ibare (6487 sk. ile değiştirilmeden önceki şekli.Yür:1.8.2010-10.6.2013 tarihleri arası) “kararın verilmesinden itibaren iki ay”

(**) Madde 28/a  (6009 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.8.1964-31.7.2010 tarihleri arası) “ Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir.”

Harçlar Kanunu Tarifesi

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :

I- İmalat ruhsatları:

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)

a) Başvuru harcı

17.40

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

17.40

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

86.95

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

86.95 Read more