Archive for 21 Haziran 2013

Cenaze Çiçek Çelenklerini Ciceksatis.com Aracılığı ile Edinebilirsiniz

cicek-2

Cenaze Çiçek Çelenklerini Ciceksatis.com Aracılığı ile Edinebilirsiniz

Çiçekler insanların yaşadıkları tüm duygular sırasınca bir köşede olmaya devam etmektedir. Her türlü kutlama ve özel günde kullandığımız bu dekoratif aksesuarlar ve hediyeler aynı zamanda hüzünlü günlerimizin başında gelen cenazelerimizde de kullanılır. Aile dostları ve tanıdıkları cenaze namazı gününde veya sonrasında çelenk ve buketleri acılı aileye göndererek dostlarının yanında olduğunu bir nebze hatırlatmaya ve teskin etmeye çalışırlar. Cenaze çelenkleri yoğun bir çalışma gerektirdiğinden önceden fiziksel olarak sergilenme lüksü bulunmamaktadır. Ayrıca kişiler acılarını hafifletmek istedikleri sevdikleri için en uygun ve göze en hoş görünen aranjmanı tercih etmek istemektedirler. Bu yüzden son yıllarda her tür durumda ve tüm insanlar tarafından beğenilerek kullanılan online çiçekçiler bu sorunu çözmektedir.

Bu alanda hizmet veren firmaların başında gelen ciceksatis.com firması insanlara tüm anlarda kullanabilecekleri buket, vazo düzenlemesi ve çelenk çeşitleri ile yardımcı olmaya çalışmaktadır. İnternet üzerinden birkaç tıklama ile en sevdiğiniz renk ve türdeki çiçekleri bir araya getirerek önceden hazırlanmış ve detaylı görselleri bulunan ürünler arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

Dilerseniz çelenk üzerine arzu ettiğiniz yazı veya kart içine mesajları da yazdırarak anlamlı ve duygularınızı belirten cümleleri ulaştırabilirsiniz. Ülkenin dört bir yanında beraber çalıştıkları yüzlerce çiçekçi ile Ciceksatis.com sizlere sekiz seneyi aşkın süredir sunduğu kaliteli ve ilgili hizmete var gücüyle devam edecek.

VUK Genel Tebliği Sıra no:426

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 426)

(15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

1. Giriş

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Dayanak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının “Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya”, Read more

Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı

Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı :

Madde 28 (1)sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir

a) Karar ve İlam Harcı,

(6009 sayılı Kanunun 18. mad. ile   değişen bend.Yür:1.8.2010) “Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı (6487 s.k’nun 10.mad. ile değişen ibare.Yür:11.06.2013)“kararın tebliğinden itibaren bir ay”(*) içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.”(**)

b) İcra Tahsil Harcı,

İcra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılamayan hallerde harç alcağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harçlarında da bu bent hükümleri ugulanır.

c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar.

(1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.

_________________________________________________________

(*) Madde 28/a-ibare (6487 sk. ile değiştirilmeden önceki şekli.Yür:1.8.2010-10.6.2013 tarihleri arası) “kararın verilmesinden itibaren iki ay”

(**) Madde 28/a  (6009 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.8.1964-31.7.2010 tarihleri arası) “ Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir.”

Harçlar Kanunu Tarifesi

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :

I- İmalat ruhsatları:

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)

a) Başvuru harcı

17.40

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

17.40

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

86.95

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

86.95 Read more

Transit ticaret KDV ve Ba-Bs bildirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-900

08/03/2012

Konu : Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlerinin KDV karşısındaki durumu ve Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda transit ticaret kapsamında yaptığınız alım satım işlemlerinizin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile Ba-Bs formlarında bildirime konu edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1inci maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye’de yapılan ticari sınai zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Read more