Archive for 10 Mayıs 2013

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak; mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişiklikleri güncel olarak takip edebilmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirimler, her yıl 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilecektir.

Bildirimler, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi üzerinden yalnızca elektronik ortamda verilecektir. Elektronik ortamda verilmeyen bildirimler hiç verilmemiş sayılacak olup, bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar onaylama işleminin yapılması zorunludur.

 

Bildirimler:

– Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce,

– Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce gönderilecektir.

Ancak, bildirimde istenen bilgilerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, bu bildirimlerin meslektaşlarımız tarafından verileceği anlaşılmaktadır.

Bildirimini elektronik ortamda vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde özel usulsüzlük cezası ön görülmüş bulunmaktadır. Hatalı bildirimlerdeki düzeltmelerin ilk on gün içinde yapılması halinde ceza uygulanmayacak, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesine göre 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Meslektaşlarımızın bu bildirimleri göndermeleri karşılığında en az tarifedeki kadar ücret uygulamasında bulunmaları gerekmekte olup, ücret alınmaması halinde bu durum, haksız rekabet fiili olarak değerlendirilecektir.

Özel Tüketim Vergisi Madde 7 İstisnalar

MADDE 7— Bu Kanuna ekli;

1.(I) sayılı listede yer alan malların;

a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faliyetleri yapanlara teslimi,

c) (6455 sayılı Kanunun 32.mad. ile değişen bent Yür: 11.04.2013) “4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,”

2. (5228 sayılı Kanunun 21. mad. değiştirilen bent.Yür:31.7.2004) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) (5766 sayılı Kanunun 19/c mad. eklenen bent. Yür:1.7.2008)“87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm_’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm_’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,”

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,(**)

3. a) (5904 sayılı Kanunun 18. mad. ile değişen fıkra. Yür:3.7.2009) “(II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,

b) (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,” (***)

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,

5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesi[(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile, geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır),

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,

Vergiden müstesnadır.

——————————————————————————–

(*) MADDE 7/1.fıkra c bendi (6455 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli. Yür: 30.07.2004-10.04.2013 tarihleri arası) (4962 sayılı Kanunun 7. mad.eklenen bent. Yür: 7.8.2003) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,

(**) MADDE 7/2. bent (5228 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli. Yür:01.08.2002 – 30.07.2004 tarihleri arası) 2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malül ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı,

(***) Madde 7/3.-(5904 sayılı kanunla değişmeeden önceki şekli.Yür:1.8.2002-2.7.2009 tarihleri arası) “(II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,

KDV Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

ALTINCI BÖLÜM
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

MADDE 17 1) Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:

a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri.

2) Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:

Read more

Emlak Vergisi Kanunu Nispet

Nispet:

MADDE 8- (4736 sayılı Kanun’un 4/A maddesiyle değişen fıkra.Geçerlilik:1.1.2002. Yürülük:19.1.2002) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanun’un uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

(4962 sayılı Kanunun 15. maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 7.8.2003) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, (6462 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişen ibare.Yür: 3.5.2013) “engellilerin” şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(*)

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (4962 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 7.8.2003) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.

——————————————————————————–

(*) MADDE 8/2.fıkra (4962 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli. Yür: 1.3.1971-6.8.2003 tarihler arası) Bakanlar Kurulu, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenleri hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz