Archive for 17 Nisan 2013

Ödenecek Kurumlar Vergisinin Hesaplanması

 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİNİN

HESAPLANMASI

I- GİRİŞ

Kurumlar vergisi mali kar esas alınarak hesaplanır. Bazı giderlerin indirilmesinin vergi kanunlarınca kabul edilmemesi, bazı kurum kazançlarının vergiden istisna edilmiş olması, bazı indirimlerin sadece beyanname üzerinde yapılabilmesi gibi nedenler Tekdüzen Hesap Planına göre bulunan dönem ticari karının mali kardan farklı olmasına yol açar. Bu nedenle vergi matrahını oluşturan mali karın ayrıca hesaplanması ve dönem kazancı üzerinden ödenecek kurumlar vergisinin bulunması gerekir.

Kurumlar vergisi mükellefleri vergi matrahını oluşturan mali karı dönem sonunda bilanço çıkarılması aşamasında hesaplayıp, dönem karı üzerinden ödenecek vergi tutarını tespit etmek durumundadır. Bu hesaplama kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde de yapılır.

II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI İLE ÖDENECEK VERGİNİN TESPİTİ

Ticari kardan hareketle kurumlar vergisi matrahı olan mali karın ve ödenecek kurumlar vergisi tutarının hesaplanması aşağıda tablo halinde özetlenmiştir

TİCARİ KAR (690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ ALACAK BAKİYESİ )

(+)  KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

(+)  TİCARİ KARA YAPILACAK DİĞER İLAVELER

1- Emisyon primleri ,

2- Gider yazılan sponsorluk harcamaları,

3-Gider yazılan bağış ve yardımlar.

(-)  TİCARİ KARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER

1- Senetsiz borçlar ve verilen vadeli çekler için hesaplanan reeskont faiz gelirleri,

2- Önceki dönemde alınan çekler, senetsiz alacaklar ve hatır senetleri için hesaplanan  reeskont faiz giderleri,

3- Karşılık ayrılmış kıdem tazminatlarından yıl içinde ödenen tutarlar,

4- Personele dağıtılan temettü tutarı.

5- VUK’da öngörülmeyen karşılık giderlerinden dönem içinde 644-Konusu Kalmayan

Karşılıklar Hesabına kaydedilen tutarlar.

(-)

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA KAZANÇLAR Read more

Feshin Geçersizliği İşe İade Haklı Fesih

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

E.No : 2011/5013 K.No : 2012/122

Tarih : 17.01.2012

                            •  FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

                            •  İŞE İADE

                            •  HAKLI FESİH

ÖZÜ: İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması işverene haklı fesih imkanı verir. Davalı iş yerinde 11 yıl özürlü işçi statüsünde çalışan davacı, işle ilgili olarak aynı iş yerinde çalışan başka bir işçi ile tartışmış, bu tartışma sırasında işçiye küfür ettiğini ikrar etmiştir. Epilepsi  hastası olan ve önemli derecede işitme kaybı bulunan davacının bu rahatsızlığından dolayı ilaç aldığı böylesine önemli bir rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ilaç alan bir kimsenin iradesini kontrol etmekte sıkıntı yaşayabileceği muhtemel olduğundan eylem davacının bu rahatsızlığından kaynaklanmışsa feshin haklı nedene dayandığı kabul edilemez.

          (4857 s. İş K m. 25/2)