Archive for 26 Nisan 2013

Harçlar Kanunu 8-9 Sayılı Tarife

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1,033.75

b)Memleket içinde imal olunanlar

516.25

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler

516.25

-Memleket içinde imal olunanlardan

257.60

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı

17.40

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

17.40

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

86.95

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

86.95

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

86.95

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

86.95

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
– Devir

86.95 Read more

Ödenecek Kurumlar Vergisinin Hesaplanması

 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİNİN

HESAPLANMASI

I- GİRİŞ

Kurumlar vergisi mali kar esas alınarak hesaplanır. Bazı giderlerin indirilmesinin vergi kanunlarınca kabul edilmemesi, bazı kurum kazançlarının vergiden istisna edilmiş olması, bazı indirimlerin sadece beyanname üzerinde yapılabilmesi gibi nedenler Tekdüzen Hesap Planına göre bulunan dönem ticari karının mali kardan farklı olmasına yol açar. Bu nedenle vergi matrahını oluşturan mali karın ayrıca hesaplanması ve dönem kazancı üzerinden ödenecek kurumlar vergisinin bulunması gerekir.

Kurumlar vergisi mükellefleri vergi matrahını oluşturan mali karı dönem sonunda bilanço çıkarılması aşamasında hesaplayıp, dönem karı üzerinden ödenecek vergi tutarını tespit etmek durumundadır. Bu hesaplama kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde de yapılır.

II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI İLE ÖDENECEK VERGİNİN TESPİTİ

Ticari kardan hareketle kurumlar vergisi matrahı olan mali karın ve ödenecek kurumlar vergisi tutarının hesaplanması aşağıda tablo halinde özetlenmiştir

TİCARİ KAR (690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ ALACAK BAKİYESİ )

(+)  KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

(+)  TİCARİ KARA YAPILACAK DİĞER İLAVELER

1- Emisyon primleri ,

2- Gider yazılan sponsorluk harcamaları,

3-Gider yazılan bağış ve yardımlar.

(-)  TİCARİ KARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER

1- Senetsiz borçlar ve verilen vadeli çekler için hesaplanan reeskont faiz gelirleri,

2- Önceki dönemde alınan çekler, senetsiz alacaklar ve hatır senetleri için hesaplanan  reeskont faiz giderleri,

3- Karşılık ayrılmış kıdem tazminatlarından yıl içinde ödenen tutarlar,

4- Personele dağıtılan temettü tutarı.

5- VUK’da öngörülmeyen karşılık giderlerinden dönem içinde 644-Konusu Kalmayan

Karşılıklar Hesabına kaydedilen tutarlar.

(-)

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA KAZANÇLAR Read more

Feshin Geçersizliği İşe İade Haklı Fesih

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

E.No : 2011/5013 K.No : 2012/122

Tarih : 17.01.2012

                            •  FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

                            •  İŞE İADE

                            •  HAKLI FESİH

ÖZÜ: İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması işverene haklı fesih imkanı verir. Davalı iş yerinde 11 yıl özürlü işçi statüsünde çalışan davacı, işle ilgili olarak aynı iş yerinde çalışan başka bir işçi ile tartışmış, bu tartışma sırasında işçiye küfür ettiğini ikrar etmiştir. Epilepsi  hastası olan ve önemli derecede işitme kaybı bulunan davacının bu rahatsızlığından dolayı ilaç aldığı böylesine önemli bir rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ilaç alan bir kimsenin iradesini kontrol etmekte sıkıntı yaşayabileceği muhtemel olduğundan eylem davacının bu rahatsızlığından kaynaklanmışsa feshin haklı nedene dayandığı kabul edilemez.

          (4857 s. İş K m. 25/2)

Temettü İkramiyelerinin Kurum Kazancınan İndirilmesi

TEMETTÜ İKRAMİYESİNİN ÖZELLİK ARZ EDEN

HUSUSLARI VE KURUM KAZANCINDAN

İNDİRİLMESİ

1-           GİRİŞ:

Şirketler arasında rekabetin hızla arttığı günümüzde şirketler kurumsallaşmayı sağlamak,satışlarını ve karlarını artırmak, personellerini teşvik etmek,ödüllendirmek amacıyla  yıl sonlarında kurum kazancı üzerinden ücret dışında tazminat,teşvik,ikramiye vb. adlarla çeşitli ödemeler yapmaktadırlar.Genel olarak temettü ikramiyesi olarak adlandırabileceğimiz bu ödemeleri diğer ücret unsurlarından ayıran en önemli özelliği, ilgili olduğu yılın (kapanan yılın) vergi matrahını aşağıya çekmesi,buna karşılık nakden veya hesaben ödendiği yılda (cari dönemde) ise stopaja tabi tutulabilmesidir.Ayrıca bu ödemenin nakden veya hesaben ne zaman yapıldığının belirlenmesi, ilgili dönem kazancından indirim konusu yapılabilmesi için de özellik arz etmektedir.Bu yazımızda da temettü ikramiyesinin özellikleri ve kurum kazancından indirilebilmesi için yapılması gerekenler irdelenecektir.

2-  YASAL DÜZENLEME VE TEMETTÜ  İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  Temettü ikramiyesi kurumların başkan ve üyeleri ile çalışan personellerine yapmış oldukları bir ödemedir.1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin(1) 11.11’inci bölümünde, Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/3’üncü maddesi gereği menkul sermaye iradı sayıldığından bu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Kurum personeline ödenen temettü ikramiyesi ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde;” Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Read more