Archive for 11 Ocak 2013

Ocak 2013 Beyan ve Yükümlülükler

SON ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1-      Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1-      16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-      Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-      Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı    ve ödenmesi

3-      Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

21 Ocak

1-İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-      Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-      Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi

3-      Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-      Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1-Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

25 Ocak

1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

28 Ocak

1-      Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

2-      Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

3-      Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

4- Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen  vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1-      Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2-      Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3-     Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.

 

2013 yılı Vergi Oran ve istisnalarda Değişiklikler

2013 Yılı İçin Pratik Bilgiler

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da Vergi Oran ve isnalarındaki değişiklik hadleri açıklanmıştır.

Değişiklikler aşağıda sıralanmışdır.

GAYRİMENKUL SERMAYE İSTİSNASI (GVK md.21) (TL) DEĞİŞİKLİK

Mesken Olarak Kiraya verilen gayrimenkullerde istisna 2012 yılı kira gelirlerine uygulanmak üzere bir önceki yıl

3000 tl iken 2013 yılı için 3200 TL olarak belirlenmiştir.

2012 yılı içinde elde edilen kira gelerlerinin 3200.TL si istisnadır

TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI  (GVK md.86/c)

Vergisi tevkif yoluyla ödenen Gayrimenkul sermaye iratlarında beyanname düzenleme ve verme sınırı 2012 yılı gelirlerine uygulanmak üzere bir önceki yıl 25.000 TL iken 26.000.- TL ye çıkarılmıştır. Bu yıl verilecek Gelir vergisi beyannamelerinde vergisi tevkif youyla kesilen GMSİ gelirleri 26.000 TL nin altındaysa beyan etme ihtiyaridir.

aa

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a)      Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).                                

Büyükşehir Belediyelerde

2012 Yılı İçin Yıllık              5.000 iken 2013 Yılı İçin Yıllık          5.300 TL ye yükseltilmiştir

Diğer Yörelerde 

2012 Yılı İçin Yıllık      3.500 2013 Yılı İçin Yıllık 3.700 TL ye yükseltilmiştir.

 

b) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48)

2012 yılı ve 2013 yılı rakamları verilerek artış oranları gösterilmiştir.

 

Yıllar Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış
2012 70.000 105.000 35.000 70.000
2013 75.000 110.000 37.000 75.000

 

2013 yılı Gelir Vergisi Dilimleri Vergi Tarifesi

2013’DE BEYAN EDİLECEK 2012 GELİRLERİNE
UYGULANACAK  VERGİ TARİFESİ 

10.000 TL’ye kadar % 15
25.000 TL’nin 10.000  TL’si için 1.500 TL, fazlası % 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL ), fazlası % 27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, ( ücret gelirlerinde 88.000 TL’den  fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL) fazlası % 35
2013 YILI  GELİRLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ  (GVK Md.103)
10.700 TL’ye kadar %15
26.000 TL’nin 10.700  TL’si için 1.605 TL, fazlası  (GVK md.103) %20
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL ), fazlası %27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, ( ücret gelirlerinde 94.000 TL’den  fazlasının 94.000 TL’si için 23.025  TL) fazlası

Oranında vergilendirilir

% 35

 

 

2013  Yılı Amortisman Ayırma Sınırı

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI (VUK md.313)(2013 Yılı) (TL) 800 TL

 

2013 Yılı Fatura Kesme Sınırı

53- Fatura Kesme SInIrI (VUK Md.232) (2013 yılı)

800 TL

 

2013 Yılı Usülsüzlük Cezaları

55- USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md.352) (2013 Yılı için)
Birinci Derecede (TL) Ikinci Derecede (TL)
1 – Sermaye Şirketleri 110 60
  2 – Birinci Sınıf Tüccar ve Serb.Mes.Erb. 70 35
3 – İkinci Sınıf Tüccarlar 35 17
  4 – Yukardakiler Dışında Kalıp;      Beyanname ile G.V.’ye Tâbi Olanlar 17 9,40
  5 – Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 4,30
  6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 2,40

 

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2013)

56- BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2013)

(VUK’un 86, 148, 150, 256 ve 257’nci  Maddelerinde Yer alan Zorunluluklar ile Mük.     257’nci maddesi Uyarınca Getirilen Zorunluluklar)(VUK Mük. Md. 355)  (5904 sk. ile Yür: 01.08.2009)

a) Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı 1200
b) İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Basit Usulde Vergilendirilenler 600
c) Yukarıda Belirtilenler Dışında Kalanlar 300
(Tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Teb.422) 940.000

 

2013 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ

 

60 – SAKATLIK İNDİRİMİ

Yılı için 2013 Yılı için Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 800 TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 400 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 190 TL