Archive for 13 Ekim 2012

Çorum SMMM Odası’nın Yeni Hizmet Binası Açılışı Yapıldı

 

TÜRMOB’un
katkılarıyla yaptırılan Çorum SMMM Odası’nın yeni
hizmet binası 14 Eylül 2012 tarihinde Genel
Başkanımız Ymm. Nail SANLI tarafından hizmete
açılmıştır

 

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:25

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 25)

(11.10.2012 tarih ve 28438 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa2 ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş olup bu düzenlemelerin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen  malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre söz konusu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile bu mallar için yukarıda belirtilen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark iade edilebilecektir.

Söz konusu maddede ayrıca 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun3 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

1.1.     ÖTV Mükelleflerinin Tesliminde Verginin Beyanı

(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara ÖTV mükellefleri tarafından tesliminde, diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, bu malların birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların; (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılacaktır. Buna göre ithalatçı imalatçılar, bu mallar için yurt içindeki ÖTV mükelleflerinin teslimlerinde olduğu gibi birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan ederek ödeyeceklerdir.

Diğer yandan bahse konu uygulama kapsamında, (I) sayılı listedeki malların ithalatı sırasında Gümrük İdaresince alınan teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin4 (16.4./j) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

1.2.     ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi

Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması gerekmektedir.

1.3.     İade Talep Edebilecekler

Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar iade talep edebilecektir. Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için iade talep edilemeyecektir.

1.4.     İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı

İmalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanmaları halinde iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı; bu mallar için daha önce ödenen vergi tutarları ile söz konusu Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark tutardır.

Örnek 1: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı, (I) sayılı liste dışında yer alan boya imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile bu verginin bahse konu Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan  % 0,75 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,0172 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı (2,2985-0,0172=2,2813 TL/kg) iade talep edebilecektir.

Örnek 2: İthalatçı imalatçı (C), (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağı ithal ederek, 10/10/2012 tarihinde (I) sayılı liste dışında yer alan mürekkep imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (C), imalatta kullandığı mal için ilgili vergilendirme döneminde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi beyan ederek ödeyecek, ödediği bu vergi ile Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan  % 28,5 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,3706 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı (1,3007-0,3706=0,9301 TL/kg) iade talep edebilecektir.

1.5.     İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi

Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılarak yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir. Ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak kullanımı takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle iadesi talep edilen dönemdeki kullanımlara yönelik yapılması şarttır.

Örnek 1: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg baz yağın 200 kg’si aynı ay içerisinde, kalan 800 kg’si ise 2013 yılı Kasım ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Ekim ayında imalatta kullanılan 200 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/11/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. 800 kg baz yağ ise Tebliğin (1.2.) bölümünde belirtilen süreden sonra imalatta kullanıldığı için bu kullanıma ilişkin ÖTV iadesi talep edilemeyecektir.

Örnek 2: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg baz yağın 500 kg’si aynı yıl Kasım ayı, kalan 500 kg’si ise aynı yıl Aralık ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Kasım ayında imalatta kullanılan 500 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/12/2012 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar iade talep edilebilecektir. Kasım ve Aralık ayı içerisindeki kullanım miktarlarına ilişkin toplu iade talebi ise 1/1/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar yapılabilecektir.

Örnek 3: İthalatçı imalatçı tarafından 10/10/2012 tarihinde ithal edilen 1.000 kg baz yağın 500 kg’si 2013 yılı Ocak ayı, kalan 500 kg’si ise 2013 yılı Ekim ayı içerisinde imalatta kullanılmıştır. Bu durumda Ocak ayında imalatta kullanılan 500 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için 1/2/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar iade talep edilebilecektir. Ekim ayı içerisindeki imalat Tebliğin (1.5.) bölümünde belirtilen sürenin son ayı içerisinde gerçekleştirildiğinden, bu imalata ilişkin iade talebi 30/11/2013 tarihine kadar yapılabilecektir.

2. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN AYNI   CETVELDE YER ALAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen  malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, bu mallar için imal edilen malın tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre söz konusu malların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile imal edilen malın tabi olduğu vergi tutarı arasındaki fark iade edilebilecektir.

Söz konusu maddede ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde, bu kapsamdaki imalatlar için bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

2.1.       (B) Cetvelindeki Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Tesliminde Verginin Beyanı

(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; ÖTV mükellefleri tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, bu malların birimi itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır. Bu malların ithalatı sırasında, Gümrük İdaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (16.4./ı) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

2.2.       ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi

Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması gerekmektedir.

2.3.       İade Talep Edebilecekler

Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz alıcı imalatçılar iade talep edebilecektir. Ancak Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için iade talep edilemeyecektir.

2.4.       İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı

İmalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanmaları halinde, iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı; bu mallar için ödenen vergi tutarları ile bu mallardan imal edilen mallar için beyan edilerek ödenen vergi tutarları arasındaki fark tutardır.

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılması Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacağından, bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilemeyeceği tabiidir.

Örnek: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı, aynı cetvelde yer alan ticari ismi tiner olan malın imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile kendisinin imal ettiği tiner için ilgili vergilendirme döneminde beyan ederek ödediği 0,7390 TL/kg arasındaki farkı (2,2985-0,7390=1,5595 TL/kg) iade talep edebilecektir.

2.5.       İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi

ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere mal satın alan imalatçılar, bu mallardan imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunabileceklerdir. Bu süre geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, satılan malların imalatında kullanılan malların iadesi talep edilebilecek vergisi için beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.

Örnek 1: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg solvent türü white spirit isimli malın 200 kg’si Ekim ayı içerisinde ticari ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. İmal edilen tinerin tamamı 13/11/2012 tarihinde teslim edilmiş ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir. Buna göre teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/12/2012 tarihinden 28/2/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.

Örnek 2: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg solvent türü toluen isimli malın 500 kg’si Kasım ayı, kalan 500 kg’si ise Aralık ayı içerisinde ticari ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. Bu mallar kullanılarak imal edilen tinerin yarısı 10/1/2013 tarihinde kalan yarısı ise 25/2/2013 tarihinde teslim edilerek bu teslimlere ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilmiştir. Buna göre Ocak ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2013 tarihinden 30/4/2013 tarihine kadar; Şubat ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/4/2013 tarihinden 30/6/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.

3.     BAZ YAĞLARIN İHRACATA KONU EDİLECEK MADENİ YAĞ VEYA YAĞLAMA MÜSTAHZARI İMALİNDE KULLANILMASI

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen G.T.İ.P. numaraları yazılı baz yağların; yine aynı maddede G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların aynı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilerek ihracının gerçekleştirilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarının 0,0500 TL/Kilogram olarak uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 0,0500 TL/Kilogram arasındaki fark iade edilebilecektir.

3.1.       ÖTV Mükelleflerinin Baz Yağ Tesliminde Verginin Beyanı

Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları ile yer alan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki baz yağların; yine aynı maddede G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılarak, imal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi amaçlarıyla satın alınmasına yönelik teslimlerinde; diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.

İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan baz yağların, aynı cetveldeki bu Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır. Bu malların ithalatı sırasında, Gümrük İdaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (16.4./ı) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

3.2.       ÖTV İadesi Talep Edilecek Baz Yağların İmalatta Kullanılma ve İmal Edilen Malların Teslim Süresi

Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde imalatta kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca yapılan teslimlerde Kanunun bu maddesinde belirtilen sürede malın ihraç edilmesi şarttır.

3.3.       İade Talep Edebilecekler

Bu uygulama kapsamında “Sanayi Sicil Belgesi” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Madeni Yağ Lisansı”nı haiz olan alıcı imalatçılar iade talebinde bulunabileceklerdir.

3.4.       İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı

Bu uygulama kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi tutarı; baz yağların ödenen vergi tutarı ile söz konusu Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen tutar (0,0500 TL/Kilogram) arasındaki fark tutardır.

Örnek: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg’yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)’dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağ isimli malı, aynı cetvelde yer alan ve Kararnamenin 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında süresinde kullanarak, imal ettiği bu malı aynı süre içerisinde ihraç edilmek üzere ihracatçı (C)’ye teslim etmiş ve ihracat süresinde gerçekleşmiştir. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı baz yağ için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 1,3007 TL/kg vergi tutarı ile Kararnamede belirtilen indirimli vergi tutarı olan 0,0500 TL/kg arasındaki farkı (1,3007-0,0500=1,2507 TL/kg) iade talep edebilecektir.

3.5.       İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi

ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde imalatta kullanılarak imal edilen malların aynı süre içerisinde Özel Tüketim Vergisi  Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi halinde, ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren; 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi halinde ise ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir. Bu süre geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.  Bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, ihraç edilen malların imalatında kullanılan baz yağların iadesi talep edilebilecek vergisi için ihraç tarihini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.

Örnek 1: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg baz yağın tamamı 15/12/2012 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu malın yarısı 25/1/2013 tarihinde, kalan yarısı ise 2/2/2013 tarihinde ihraç edilmiştir. Buna göre 25/1/2013 tarihinde ihraç edilen yağlama müstahzarı isimli malın imalatında kullanılan baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2013 tarihinden 30/4/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir. Diğer taraftan 2/2/2013 tarihinde yapılan ihracat, bu Tebliğin (3.2.) bölümünde belirtilen süreden sonra yapıldığından, ihraç edilen bu malların imalatında kullanılan baz yağlar için ÖTV iadesi talep edilemeyecektir.

Örnek 2: 10/10/2012 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 kg baz yağın 200 kg’si 3/11/2012 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanılarak, imal edilen bu mal 15/12/2012 tarihinde ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilmiş ve ihracat 10/3/2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Buna göre imalatta kullanılan 200 kg baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/4/2013 tarihinden 30/6/2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.

4.     İADE UYGULAMASI

Bu Tebliğ kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir.

4.1.       Mahsuben İade Talepleri

Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilecektir.

4.1.1.      Mahsup Dilekçesi

İade talebi, KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek bir dilekçe (Gelir İdaresi Başkanlığınca standart bir dilekçenin kullanılma zorunluluğunun getirilmesi halinde bu dilekçe) ile yapılır. İade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi ve SGK borçlarına mahsubunun da talep edilmesi mümkündür. Ancak bu borçlar muaccel hale geldikçe mahsup talebinin, muaccel hale gelen her borç için ayrı dilekçe verilmek suretiyle yenilenmesi gerekir.

4.1.2.      Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler

İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir.

i.      İade talep edenin sanayi sicil belgesi (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup belgenin vize edilmesi veya yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilecektir.

ii.      İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

iii.      İmal edilen mallarda ne kadar iadeye konu ÖTV’ye tabi mal kullanılması gerektiğine ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekmektedir.)

iv.      Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo.

v.      Bu Tebliğin (1.) bölümündeki talepler için imalatta kullanılmak üzere temin edilen iadeye konu malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

vi.      Bu Tebliğin (1.) bölümündeki talepler için imal edilen malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

vii.      Bu Tebliğin (2.) ve (3.) bölümündeki talepler için imalatta kullanılan malların satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.

viii.      Bu Tebliğin (2.) ve (3.) bölümündeki talepler için imal edilen malların satış faturaları listesi.

ix.      Bu Tebliğin (3.) bölümündeki talepler için EPDK tarafından verilen madeni yağ lisansı (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olup belgenin yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilecektir.

x.      Bu Tebliğin (3.) bölümündeki talepler için gümrük beyannamesi bilgilerini gösterir liste.

4.1.3.      Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi

İade talepleri, bu Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğine dair satıcının vergi dairesinden teyit alınması üzerine yerine getirilecek olup ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilecektir.  Bu Tebliğin (1.) bölümünde ifade edilen ithalatçı imalatçılar için bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından yapılan kontrol üzerine mahsup işlemi yerine getirilecektir.

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilecektir.

4.1.4.      Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Yapılamayan Mahsup İşlemleri

Vergi borçlarına (ithalde alınanlar hariç) mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit edecek ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecektir.

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirileceği ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.

4.2.  Nakden İade Talepleri

4.2.1.      Nakden İade Dilekçesi

İade talebi, KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek bir dilekçe (Gelir İdaresi Başkanlığınca standart bir dilekçenin kullanılma zorunluluğunun getirilmesi halinde bu dilekçe) ile yapılır.

4.2.2.      Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair satıcının vergi dairesinden teyit alınması üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu5 hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubunun, uygun bir yerine; “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülerek, tarih yazılmak ve mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankaların, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapmaları mümkün bulunmaktadır.

4.3.  Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi

İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliğin (4.2.) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.

4.4.  Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilir.

4.5.  İadeye İlişkin Diğer Hususlar

Bu Tebliğde vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder.

5.     1 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (16.4./ı) bölümünde yer alan “Bu tespitin YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır.” cümlesi “Ancak imal edilen malın vergi tutarının imalatta kullanılan malın vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespitin YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır.” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5 1/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

EK : KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

KESİN VE SÜRESİZ

…../…../20….

 

……………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri gereğince ÖTV iadesinden yararlanacak olan; …. adresinde yerleşik  …  firmasına ödenecek, …. / 20.. dönemine ait ÖTV iadesine teminat oluşturan, bu teminat mektubu ile …. TL (…. Türk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

…………… Bankası A.Ş.

…………. Şubesi

 

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.

 

Yeminli Mali Müşavirler Karşıt inceleme Müteselsil Sorumluluk Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ

GENEL KURUL KARARI

Esas No : 1995/438

Karar No : 1997/301 MADDE : SMMMYM — 12

ÖZÜ : Karşıt inceleme yapma yetkisi bulunmayan yeminli mali müşavirlerin, tasdik raporunun kapsamı ile sınırlı olarak sorumlu oldukları gözardı edilerek ve bu yetki ve sorumlulukların tebliğlerle genişletilmesi suretiyle, faturaların içeriğinden ve katma değer vergisinin ödenmemmiş olmasından sorumlu tutulamayacağı hk.

 

İstemin Özeti: Yeminli mali müşavir olan davacının; işlemlerini yürüttüğü bir şirket hakkında düzenlediği tasdik raporuyla ihracatta haksız katma değer vergisi iadesi almasına neden olduğu görüşüyle, haksız iade alan şirket adına salınan katma değer vergisi ve kesilen cezalar tutarında vergi ve ceza 3568 sayılı Yasanın 12’nci maddesinde öngörülen müteselsil sorumluluk esası uyarınca davacı adına da ayrıca uygulanmıştır.

Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen …….. 1. Vergi Mahkemesi kararında; 3568 sayılı Yasanın 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yeminli mali müşavirlerin yapacakları tasdikin doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve cezadan mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarının kurala bağlandığı, davacının tasdik raporu düzenlediği şirketin işlemleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda; teminat göstermeden nakit olarak katma değer vergisi iadesi aldığı, alış ve satış faturaları ile gümrük çıkış beyannameleri üzerinde yapılan incelemede indirim konusu yapılan ve iade edilen vergiler yönünden uyum kurulamadığı, iade alınan verginin gerçek olmadığının saptandığı, asıl mükellef adına uygulanan tarhiyatın henüz kesinleşmediği, 3568 sayılı yasada öngörülen sorumluluğun tahsilat aşamasında başlaması gerektiği, inceleme raporu düzenlenirken davacının ifadesine başvurulmadığı, raporda yaptığı tasdikin kapsamından bahsedilmediği, yeminli mali müşavirlerin, inceleme elemanı gibi karşıt inceleme yapma yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır.

Karar, vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş ve istemi inceleyen Danıştay Onbirinci Dairesinin 15.03.1995 günlü ve E: 1995/1519, K: 1995/623 sayılı kararıyla; 3568 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde kanunun amacının tanımlandığı,12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında ise tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere yeminli mali müşavirlerin yapacakları tasdikin doğru olmaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezalardan mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarının kabul edildiği, 3568 sayılı Yasanın 12’nci maddesi uyarınca 2.1.1990 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 20’nci maddesinde Yasanın bu kuralına yer verildikten sonra bu sorumluluğa, Borçlar Kanununun “tam teselsül” hükümlerinin uygulanmasının öngörüldüğü, Resmi Gazetenin 18.2.1990 günlü ve 20437 sayılı nüshasında yayımlanan (1) Nolu Genel Tebliğin (D) Bölümünün beşinci paragrafında ise yeminli mali müşavirlerin, işin niteliği ve işletmenin türüne göre tasdike konu yapılan belgelerin sahte veya iceriği itibariyle yanıltıcı olup olmadığını da araştırmaları, kuşku duyulan hallerde ilgililerin mükellefiyet kayıtları, vergi dosyaları ve diğer kamu idareleriden bilgi alarak incelemelerinin benimsendiği, Yönetmeliğin 20’nci maddesinde yapılan gönderme uyarınca ve Borçlar Kanununun 142’nci maddesindeki kural gereğince idarenin, vergi alacağının tahsili için sorumlulardan sadece biri ya da aynı anda tümüne de başvurulabileceği, bu nedenle 3568 sayılı Yasanın 12’nci maddesinde öngörülen sorumluluğun ancak, mükellef tarafından ödenmemiş veya ondan tahsil olanağı kalmamış vergi borçlarını kapsadığını söylemenin mümkün olmadığı, bu sorumluluğu, Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesinde yazılı kanuni temsilcilerin sorumluluk koşul ve sınırları gibi anlamayada olanak bulunmadığı, kararda ulaşılan tersine yargıda isabet bulunmadığı, müşterek ve müteselsil sorumlulardan birisi tarafından yapılan ödeme veya açılan dava sonunda tarhiyatın kaldırılması gibi durumların vergi idaresince mükerrer vergilemeyi önlemek üzere gözönüne alınmasının tabi olduğu gerekçesiyle kararı bozmuş, davacının karar düzeltme istemini ise reddetmiştir.

Bozma kararına uymayan ……. 1’inci Vergi Mahkemesi 10.10.1995 günlü ve E:1995/743, K: 1995/945 sayılı kararında ilk kararında yer alan hukuksal nedenleri yineleyerek; 14 sayılı Genel Tebliğ’in (2/E) Bölümünde, müştereken ve müteselsilen sorumluluğu inceleme raporuyla saptanan yeminli mali müşavirler nezdinde yapılacak takibatın, vergi ve cezanın tahakkuku ve kesinleşmesinden sonra başlatılması, bu takibatın, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezaların tahsiline yönelik olmasının da kabul edildiğini belirtmiş ve ilk kararında direnmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü

Yeminli mali müşavir unvanıyla,ihracatçı bir şirket hakkında düzenlediği tasdik raporuyla haksız olarak ihracatta katma değer vergisi iadesi alınmasına neden olduğu ileri sürülerek, haksız iade alan şirket adına salınan katma değer vergisi ve kesilen cezalar tutarında, 3568 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesinde öngörülen müteselsil sorumluluk esası uyarınca, davacı adına uygulanan vergi ve cezanın kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir.>3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin kapsamını, düzenleyecekleri raporda açıkca belirtecekleri kurala bağlanmıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasında tasdik konuları, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin; mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunlugu ve hesapların denetim standartlarına göre incelenmesi olarak belirtilmiş, ikinci fıkrada ise; tasdik edilecek belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esasların Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

3568 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan ve 02.01.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesinde de tasdik raporu düsenleyen yeminli mali müşavirlerin tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları belirtilmiştir.

3568 sayılı Kanun’da öngörülen sorumluluk, Vergi Usul Kanunu’nda mevcut “Vergi sorumluluğu” müessesesinden değişik niteliğe sahiptir. Yeminli Mali müşavirler için getirilen sorumluluk, vergi ile ilgli ödevleri yerine getirmekten kaynaklanan bir işleve sahip olmayıp, vergilendirilmeye esas alınacak belge, kayıt nizamı ve matrah tespitinde dikkate alınması gerekli işlemlerin muhasebe usul ve esaslarına, kanunlarda belirtilen düzenlemelere uygunluğunu sağlamaya yöneliktir. 3568 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, yeminli mali müşavirlerin, yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilen cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları belirtildiğinden, mükellefle birlikte ve aynı usullere göre takibi gerekeceği anlaşılmaktadır. Yeminli mali müşavir, tasdikin doğru olmaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi ve bunun cezasından “mükellefle birlikte” sorumlu tutulduğundan, bu sorumluluğu ancak, vadesi geldiği halde, ödenmemiş vergi borçlarının tahsili için öngörüldüğünü söylemek mümkün değildir. Kanun koyucu bu amaçta olsaydı, maddeye “mükellefin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve cezalar yönünden” sorumluluğa işaret eden bir ibareye yer verirdi. 3568 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin açık ifadesi, yeminli mali müşavirin hatalı tasdik işleminden kaynaklanan vergi ziyaı nediniyle takibi için önce vergi mükellefi hakkında tahriyat yapılıp bunun kesinleşmesini ve kamu alacağının tahsil edilebilir hale gelmesini beklemeye ve ancak bundan sonra yeminli mali müşavirin takibi için gerekli işlemlerin yapılacağının kabulüne olanak vermektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırma, tespit etmek ve sağlamak” olduğu belirtilmiş, 135’inci maddesinde de vergi incelemesi yapmaya Hesap Uzmanlarının, Hesap Uzmanı Muavinlerinin, ilin en büyük Mal Memurunun, Vergi Denetmenlerinin, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Maliye Müfettişlerinin, Maliye Müfettiş Muavinlerinin, Gelirler Kontrolörlerinin ve Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin yetkili oldukları ismen sayılarak belirtilmiştir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu “Mesleğin konusu” başlıklı 2’nci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim bilirkişilik gibi işleri yapma yanında, aynı Kanu’nun 12’nci maddesine göre çıkartılacak Yönetmelik çerçevesinde tasdik işleri yapmak olduğu belirtilmiştir. Anılan 12’nci maddeye dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 7’nci maddesinde tasdiki yapılabilecek konu ve belgeler belirtilmiş, 8’inci maddesinde, “Yeminli Mali Müşavirler, tasdik konuları ile ilgili olarak karşıt incelemeler yapabilir” denilmiş 10’uncu maddesinde ise; “İlgililerce yaptırılacak tasdik hizmetinin tasdik sözleşmesine bağlanması” gerektiği açıklanmıştır.

Yeminli mali müşavirlerin, “tasdik konuları ile ilgili olarak” yapabilecekleri “karşıt incelemeler”, Vergi Usul Kanunu’nun 134 ve 135’inci maddeleri karşısında, üçüncü kişilerden defter ve belge ibrazını istemeye yetkili olmadıklarından “vergi incelemesi” niteliğinde görmek ya da Kanuna rağmen Yönetmelik uyarınca böyle bir yetkiye sahip olduklarını kabul etmek mümkün değildir. Bu hükümle yeminli mali müşavirlere ancak, mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler yönünden tasdiki yapılabilecek olan belgeler nedeniyle, bu belgelerin dayanağı olan, idarenin tespit ve işlemlerini resmi merciler nezdinde incileme ya da bu mercilerden bilgi isteme yetkisi verildiği kabul edilebilir. Beyanname ve bildirimlerle ilgli tasdik işlemi, bu belgelerin yükümlülerin kayıtlarına uygunluğunun beyanı dışında bir anlam ifade etmez. Kanun’da, yükümlü kayıtlarına esas olan belgelerin gerçeği ifade edip etmediğini, “karşıt inceleme” ile araştırma görev ve yetkisini yeminli mali müşavirlere veren ya da bu anlama gelen bir hüküm yer almamıştır. Bu nedenle, önceki genel tebliğlerde, örneğin 1 sıra No’lu Genel Tebliğ’in D/5 Bölümünde “İşin niteliği ve işletmenin türüne göre, tasdike dayanak yapılan belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılarak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtları vergi dosyalarından ve diğer Kamu İdarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.” denilmekle yetinilmiştir. “Tasdike İlişkin Usul ve Esas” olarak nitelendirilemiyecek olan bu yöndeki bir düzenlemenin, Kanun’un 12’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca yapılabileceğinin kabulü de mümkün değildir. Esasen Yönetmeliğin, “Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri” başlıklı 12’nci maddesi de, “karşıt inceleme”nin, tasdikle sınırlı olmak üzere Kamu idare ve müesseselerinden bilgi alınmak suretiyle yürütüleceğini göstermektedir. Sonuç olarak kanun yeminli mali müşavirlere “vergi incelemesi” dolayısıyla tasdik sözleşmesi yaptıkları yükümlüler dışındandaki kişi ve kurumlar nezdinde “karşıt inceleme” yetkisi tanımadığı gibi Yönetmelikte yer alan hükümlerde bu tarzda bir incelemeye olanak sağlayacak nitelikte değildir.

Yönetmeliğin tasdikin kapsamını belirleyen 7/C maddesinde yeminli mali müşavirlerce katma değer vergisi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek konu ve belgelerin, katma değer vergisi beyannameleri ve ekleri, iade hakkı doğuran işlem ve belgelerle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgeler olduğu belirtilmiştir.

Davacının katma değer vergisi iadesi almasına neden olan tasdik raporunun; şirketin defterleri, alış ve satış faturaları ile döviz alımı bodroları ve gümrük çıkış beyannamelerinin irdelenmesi sonucunda düzenlendiği, alış faturalarının kayıt nizamına uygun olduğu, fatura düzenleyicilerinin adının Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca yayınlanmış “Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen Türkiye’deki mükellefler” listesinde yer almadığı saptandıktan sonra düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut inceleme raporunda; ihracatçı şirkete mal satan firmalar nezdinde yapılan karşıt incelemelerde, ihracatın sahte faturalara dayandığı, haksız vergi iadesi alındığı, davacı tarafından düzenlenen tasdik raporunun ise; alış faturaları karşıt incelemelerle irdelenmediğinden yetersiz ve hatalı bulunduğu belirtilmiştir. Karşıt inceleme yapma yetkisi bulunmayan yeminli mali müşavirlerin, tasdik raporunun kapsamıyla sınırlı olarak sorumlu oldukları göz ardı edilerek ve bu yetki ve bu sorumlulukların tebliğlerle genişletilmesi suretiyle, faturaların içeriğinden ve katma değer vergisinin ödenmemiş olmasından da sorumlu tutulmaları mümkün değildir. Tahriyatın kaldırılmasına ilişkin ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenle Temyiz isteminin reddine 20.06.1997 gününde esasda ve gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

SMMM ve YMM ler Mecburi Meslek Kararı (Ortaklık Büroları Hakkında)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığından:

Mecburi Meslek Kararına İlişkin Genelge

1996/2

(20 Mart 1996 tarih ve 22586 Sayılı R.G. de yayınlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 — 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2’inci maddesinde belirtilen mesleki konuların ifası ve 45’inci maddenin son fıkrasında yer alan birden çok meslek mensubunun serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirketi altında çalışmaları bu Genelgeye göre düzenlenecektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Genelge, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinde yer alan,

a — Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  • 1) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar – zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  • 2) Muhsebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
  • 3) Yukarıdaki (1) ve (2) no’lu alt bentlerde yazılı konularda, belgelere dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,

b) Yukarıdaki (a) bendinin (1) ve (2) no’lu alt bentlerindeki işlerin yanısıra 3568 sayılı Kanunun 12’inci maddesine göre tasdik işlemlerini yapmak üzere,

birden çok meslek mensubunun bir araya gelerek kurdukları ortaklık bürosu veya şirketleri kapsamaktadır.

Başka kanunlara veya yukarıdaki hizmetleri talep eden kuruluşların kanun, yönetmelik veya tebliğlerine dayanılarak düzenlenen “müşavirlik” veya “bağımsız denetim kuruluşları”nın çalışma konuları da bu madde kapsamında olup, bu Genelgenin düzenleme hükümlerine tabidir.>Mesleki Ortaklık Bürosu veya Şirket Türleri ve Ünvanları

MADDE 3 — Birden çok meslek mensubunun bir araya gelerek kurdukları ortaklık bürosu veya şirketler şunlardır:

  • a) Ortaklık Bürosu (Adi Şirket),
  • b) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket,
  • c) Limited Şirket,
  • d) Anonim Şirket.

Bu türde kurulacak şirketler, kurulacak ortaklık bürosu veya meslek şirketinin kurucusu meslek mensuplarının mesleki ünvanlarına bağlı olarak bu Genelgenin 2’inci maddesinin yalnız (a) bendinin (a) alt bendini faaliyet konusu olarak seçenler “Serbest Muhasebecilik” ünvanını; (a) bendinin tümünü faaliyet konusu olarak seçenler “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ünvanını, (b) bendini faaliyet konusu olarak seçenler “Yeminli Mali Müşavirlik” ünvanını, meslek ünvanı olarak kullanırlar.

Buna göre kurulacak ortaklık bürosu veya şirketler;

a) “Serbest Muhasebecilik” faaliyetinde bulunacaklarsa,

1 — ………………….. Serbest Muhasebecilik Ortaklık Bürosu,

2 — ………………….. Serbest Muhasebecilik Limited Şirketi,

3 — ………………….. Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi,

4 — ………………….. Serbest Muhasebecilik Hisseli Komantid Şirketi,

b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” faaliyetinde bulunacaklarsa,

1 — ………………….. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu,

2 — ………………….. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limitet Şirketi,

3 — ………………….. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi,

4 — ………………….. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi,

c) “Yeminli Mali Müşavirlik” faaliyetinde bulunacaklarsa,

1 — ………………….. Yeminli Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu,

2 — ………………….. Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi,

3 — ………………….. Yeminli Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi,

4 — ………………….. Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi,

ünvanını alırlar.

Ortaklık Bürosu ve Ünvanlarındaki Yasaklar

MADDE 4 — Ortaklık Bürosu veya şirketlerin ünvanlarında 3568 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre yetki almış kişilerin isim ve soyadları dışında yabancı isim veya ünvan kullanılması veya meslek ünvanları dışında danışmanlık, denetim ve benzeri rumuzların yer alması yasaktır.

Ortaklık Bürosu

MADDE 5 — Ortaklık Bürosu ortaklarının aşağıdaki özellikleri haiz olmaları şarttır:

a) “Serbest Muhasebecilik Ortaklık Bürosu” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından kurulacak Ortaklık Bürosu’nun ortaklarının “Serbest Muhasebeci” ruhsatına sahip olmaları,

b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşvirlik – Ortaklık Bürosu” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından kurulacak Ortaklık Bürosu’nun ortaklarının “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olmaları,

“Serbest Muhasebeci” üvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu”na ortak olabilir, buna karşılık yalnız 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olabilirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip ortaklar ise, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirtilen işlemleri yapar ve bunlardan sorumlu olurlar.

c) “Yeminli Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından kurulacak Ortaklık Bürosu’nun ortaklarının “Yeminli Mali Müşavirlik” ruhsatına sahip olmaları.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

MADDE 6 — a) “Serbest Muhasebecilik Hisseli Komandit Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket hükümlerine göre kurulacak Hisseli Komandit Şirket Ortaklarının “Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu şirketler, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesine giren işlerden yalnız (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yaparlar.

b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket hükümlerine göre kurulacak Hisseli Komandit Şirket ortaklarının “Serbest Muhasebeci Mali müşavir” ünvanına sahip meslek mensubu olmaları gerekmektedir.

“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi’ne ortak olabilir, buna karşılık Sorumlu olarak yalnız 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olabilirler. Serbest Muhasebeciler, 3568 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (A) bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yapamazlar ve bu işlemlerden sorumlu tutulamazlar.>Şirket ortağı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yaparlar.

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi”nin komandite ortaklarından en az birisinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olması ve bunlardan en az birisinin çalışanlar listesine kaydolması gerekmektedir. Komanditer ortakların hissesi komandite ortakların hissesinden fazla olamaz.

c) “Yeminli Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket hükümlerine göre kurulacak Hisseli Komandit Şirket ortaklarının “Yeminli Mali Müşavir” ünvanına sahip olmaları gerekmektedir.

Limited Şirketler

MADDE 7 — a) “Serbest Muhasebecilik Limited Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Limited Şirketlerin ortaklarının “Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip olmaları gerekmektedir. Bu şirketler 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesine giren işlerden yalnız (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yaparlar.

b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Limited şirketlerin ortaklarının “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensubu olmaları gerekmektedir.

“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi”ne ortak olabilir, buna karşılık sorumlu olarak yalnız 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olabilirler. Serbest Muhasebeciler, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yapamazlar ve bu işlemlerden sorumlu tutulamazlar.

Şirket ortağı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirtilen işlemleri yaparlar.

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi” ortaklarından en az birisinin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olması ve sorumlu ortak sıfatıyla çalışanlar listesine kaydolması gerekmektedir.

c) “Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Limited Şirketleri ortaklarının “Yeminli Mali Müşavir” ünvanına sahip olmaları ve en az birinin çalışanlar listesine kaydolması gerekmektedir.

Anonim Şirketler

MADDE 8 — a) “Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi” ünvanı altında en az beş meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Anonim Şirketlerin ortaklarının “Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensubu olmaları gerekmektedir. Bu şirketler 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesine giren işlerden yalnız (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yaparlar.

b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” ünvanı altında en az beş meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Anonim şirketlerin ortaklarından en az birinin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları olması şarttır.

“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”ne ortak olabilir, buna karşılık Sorumlu olarak yalnız 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olurlar. Serbest Muhasebeci unvanına sahip ortaklar. Genel’genin 2’nci maddesinin (A) bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yapamaz ve bu işlemlerden sorumlu tutulamazlar.

Şirket ortağı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları, 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki işleri sorumlu olarak yaparlar.

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin Yönetim Kurulu üyelerinin en az birisinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olması ve çalışanlar listesine kaydolması şarttır.

c) “Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” ünvanı altında en az 5 meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Anonim Şirketin ortaklarının Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahip olmaları ve en az birisinin sorumlu ortak sıfatıyla çalışanlar listesine kaydolması şarttır.

Tescilde Aranacak Belgeler

MADDE 9 — Bir ortaklık bürosu veya şirketinin tescilinde aşağıdaki belgeler başvuru formuna eklenir:

a) Bildirim formu,

b) Şirket anasözleşmesi ve Anasözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gaztesi,

c) Ortakların ve istihdam edilen meslek mesuplarının ruhsat tarih ve no.larının listesi ve ilgililerin yazılı beyanları,

d) İmza sirküleri,

e) Birlik ve Oda paylarının ödendiğini gösteren tescil harcı makbuzunun fotokopisi,

f) Mesleki sorumluluk taahhütnamesi.

Bu belgelerin dışında başvuru formuna, Ortaklık bürosu veya şirketlerin mesleki faaliyetlerde imza atacak meslek mensuplarının çalışanlar listesine kayıtlı olduklarına dair ilgili Odadan alınmış belgeler eklenecektir.

Ortaklık Bürosu ve Şirketlerin Kuruluş ve Tescili

MADDE 10 — Bu Genelgedeki düzenlemelere göre kurulacak ortaklık>bürosu ve şirketlerin Türk Ticaret Kanununa göre kurulmalarını müteakip faaliyette bulunabilmeleri için bağlı oldukları Odaya başvurup Oda aracılığıyla Birlik Meslek Kütüğüne kayıt olmaları ve Meslek Kütüğü numarası almaları şarttır. Şu şirketlerin faaliyete başlamaları için, Meslek Kütüğü numarasının verilmesini beklemeksizin bu Genelgenin 9’uncu maddesinde yazılı belgelerle başvurup, sorumlu ortağının çalışanlar listesine kayıt olması yeterlidir.

Büro Tescil Belgesi

MADDE 11 — Meslek mensupları büroları ve meslek şirketleri, ilgili Odanın çalışanlar listesine kaydolarak Büro Tescil Belgesi alacak ve her yıl ilgili Odaya aidat ödenirken bu belgeyi vize ettireceklerdir.

Ortağın veya Meslek Mensubunun Değişiminin Bildirimi

MDDE 12 — Ortaklık bürosu veya şirket ortaklarından birinin ayrılması veya yeni bir ortağın katılması halinde, Birlik tarafından bastırılmış değişim bildirim formlarına belirlenen belgeler eklenerek ilgili Oda aracılığıyla, Meslek Kütüğüne işlenmek üzere Birliğe bildirilir. Şirket hisselerinin devrinde, devralanın şirket nev’inin gerektirdiği meslek ünvanına sahip olması şarttır.

Şirket Ruhsatları

MADDE 13 – Mesleki şirketler, Meslek Kütüğüne kayıt olmak için başvurduklarında kendilerine Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından Mesleki Şirket Ruhsatı verilir.

Mesleki Şirket Ruhsatı, Birlik tarafından hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili Odaya, imzalanmak ve şirket yetkililerine teslim edilmek üzere gönderilir.

Mesleki Şirket Ruhsatı alan şirketler seçme ve seçilme hakları hariç, meslek mensuplarının haklarından faydalanırlar ve mükellefiyetlere tabi olurlar.

Mesleki Şirket Ruhsatı olmayan şirketler ile her yıl büro tescil belgesini Odaya onaylatmayan şirketler ve veraset hariç bu karardaki niteliklerini sonradan kaybeden şirketler faaliyette bulunamaz ve 3568 sayılı Kanunun 2’inci maddesi kapsamındaki işleri yapamazlar.

Meslek Kütüğü

MADDE 14 — Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler Birlik tarafından tutulan Meslek Kütüğü’ne kayıt edilirler. Bu şirketler tasfiyeleri halinde meslek kütüğünden silinirler.

Meslek Kütüğünün Yayımlanması

MDDE 15 — Her yıl Aralık ayı sonunda mesleki ortaklık bürosu ve şirketleri, yayımlanacak Meslek Kütüğünde kendilerine ayrılan bölümlerinde yayınlanırlar.

Yeni kurulan ortaklık bürosu veya şirketler Meslek Kütüğünün yayımlanmasını müteakip her ay yayımlanacak genelgelerle Meslek Kütüğüne eklenirler.>Meslek Mensubunun Değişiminde Sorumluluklar

MADDE 16 — Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerde üstlenilen işlerden sorumlu ortağın veya çalışan meslek mensubunun ayrılması veya işi devretmesi halinde yaptığı işlerden ayrılan ortaklar da kıst olarak müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk

MADDE 17 — Mesleki ortaklık bürosu veya şirketler, üstlendikleri işlerden ortaklarla birlikte tüzel kişilik olarak da müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler üstlendikleri işlerle ilgili olarak aldıkları kararlar ve hazırladıkları raporlarda sayı ve tarih belirtmek zorundadırlar.

Mesleki ortaklık bürosu ve şirketlerin mesleki faaliyetlerine imza atacak meslek mensuplarının çalışanlar listesine kayıtlı olması şarttır.

Reklam Yasağı

MADDE 18 — Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler reklam yapamazlar.

Bunların kuruluşlarını tanıtıcı mahiyetteki, tanıtım dosya ve katalogları ile kendi ihtiyaçları için kullandıkları basılı kağıt, bloknot ve kalem reklam sayılmaz.

Mesleki Özen

MADDE 19 – Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler üstlendikleri işlerin yapılmasında ve tamamlanmasında gerekli mesleki özeni göstermek zorundadırlar.

Tasfiye, Konkordato ve İflas

MADDE 20 – Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerin tasfiye kararı almaları, konkordato ilan etmeleri ve iflaslarının istenmesi halinde ilgili Oda yönetim Kurulu tarafından en az bir, en fazla üç meslek mensubu gözetmen olarak atanır ve mevcut işlerin tamamlatılması sağlanır. Bu durumdaki ortaklık bürosu ve şirketlerin yeni iş kabul etmeleri yasaktır. Meslek kütüğünde tasfiye, kokordato ve iflas halleri belirtilir ve ek genelgelerle duyurulur.

Sır Saklama

MADDE 21 — Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler, meslek mensubu ortakları, çalışan meslek mensupları ve diğer meslek mensubu olmayan çalışanlar sır saklama ile yükümlüdürler. Aksine davrananlar hakkında, 3568 sayılı Kanunun 47’inci maddesine göre işlem yapılır.

Ortaklık Bürosu ve Şirketlerin Hakları

MADDE 22 — Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler, tüzel kişi olarak meslek mensuplarına, 3568 sayılı Kanunla tanınan, seçme ve seçilme hakları hariç tüm haklardan yararlanırlar ve 3568 sayılı Kanunun disiplin hükümleri bunlara da uygulanır.>Ortaklık Bürosu ve Şirket Mensubu ile Meslek Mensuplarının Çalışanlar Listesine Yazılmaları

MADDE 23 — Mesleki ortaklık bürosu ve şirket ortklarının ve mensuplarının tümü bireysel olarak ilgili meslek Odalarına kaydolmak zorundadırlar. Ancak ortaklık bürosu veya şirket faaliyet izni için en az bir kişinin çalışanlar listesine kaydolması şarttır.

Ortaklık Varisleri

MADDE 24 — Ortak meslek mensubunun vefatı halinde, varislerine intikal eden hiseleri bir yıl içinde tasfiye edilir.

Ancak, varisler arasında meslek mensubu olma şartlarını taşıyanlar varsa bunlar için süre, staj ve sınavın gerektirdiği süre kadar uzatılır.

Bu süre zarfında mirasçılar mesleğin icrası ile ilgili kararlara iştirak edemezler ve yetki kullanamazlar.

Ortaklar

MADDE 25 — Meslek mesubu olarak ruhsat sahibi olamayanlar, ortaklık bürosu veya şirketlere ortak olamazlar. (24’üncü madde hükmündeki mirasçıların hakları saklıdır.)

İntibak

MADDE 26 — Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği anda faaliyette bulunan şirketler, kararın hükümlerine 31/12/1996 tarihine kadar intibak etmek zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 27 — Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – Bu Genelge hükümleri, TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

SMMM Mecburi Meslek Kararı Genelgesi (Emanet Para Hakkında)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığından:

MECBURİ MESLEK KARARLARINA İLİŞKİN GENELGE

1996/1

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 33’üncü maddesine dayanarak 7/10/1995 tarihli TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Kurulunda alınan meslek kararı aşağıdaki gibidir:

1 — Meslek mesupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler (Para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini) alamazlar.

2 — Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.

3 — Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

4 — Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararına bağlı olmak üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Başkanlığı açıklayıcı sirküler yayınlayabilir.

5 — Bu Genelgenin uygulaması 30/6/1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar gerekli hazırlıkları yaparak üyelere bildireceklerdir.