Archive for 01 Ekim 2012

Beyanname imzalatma kapsamı Dışında Kalanlar

İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2012 yılında)

(3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %10.26 ile artırılan)
1- İkinci Sınıf tacirlerden
a) Alım satım ve imalatta 173.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 86.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 173.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 121.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler

Beyannamelerin İmzalatılmasının Üst Sınırı

BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2011 Yılı Aktif Toplamı 5.176.000 TL
Net satışlar Toplamı 10.394.000 TL
Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imza mecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.

BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI

BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
(I Sayılı Tablo)(2012 yılı) (TL

a) Ücretlerde (Binde 6,6)
b) Kiralarda (Binde 1,65)
c) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 34,50
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 46,10
e) Muhtasar ve KDV Beyannameleri 22,85
f) Bilançolar 26,65
g) Gelir tabloları 12,95
h) İşletme Hesabı Özetleri 12,95
i) SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 17,00
j) Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 22,85

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

EMLAK VERGİSİ ORANLARI (EVK. Md. 8, 18)

Meskenlerde, Arazilerde % 0.1
Digerlerinde % 0.2
Arsalarda % 0.3
Not:    01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir

belediye sınırları ve mücavir alanlar için yukarıdaki

oranlar %100 artırımlı uygulanır.

KANUNİ FAİZ ORANI

KANUNİ FAİZ ORANI (3095 SK Md.1, TTK)

(31 Aralik 2004 tarihli R.G.’de yayimlanan 5277 sayili Bütçe Kanununun 37/8-e mad. ile) 1.1.2005-31,12,2005 arası %1
2005/9831 s.kararla 1.1.2006 dan itibaren aylık  %0,75