Archive for 02 Ekim 2012

9. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI

BİLDİRİ ÇAĞRISI

9. ULUSLARARASI  MUHASEBE  KONFERANSI

KOBI Muhasebe Ölçüm Teknikleri ve Finansal Tablo Açıklamaları

ve 2. Doktora Konsorsiyumu

 

4-5 Ekim 2012, İstanbul

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı 9. Uluslararası Muhasebe Konferansını düzenlemekten büyük gurur duymaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan konferanslar gerek akademik olarak gerekse akademi ve uygulama iş birliği alanında çok verimli geçmiştir. 2012 yılı konferansı 4-5 Ekim 2012 (Perşembe ve Cuma) tarihlerinde İstanbul’da, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Eminönü Kampüsündeki konferans salonunda  düzenlenecektir. Konferansın ana teması, KOBI Muhasebe Ölçüm Teknikleri ve Finansal Tablo Açıklamaları olarak tanımlanmıştır. Bu konu, içinde bulunduğumuz günlerde ülkemizde ve uluslararası platformda küçük ve orta boy işletmelerde değişen kuralların bu şirketlerin finansal rapor hazırlama ve sunma yapıları üzerindeki olası etkilerin irdelenmesi gereğine inandığımız için seçilmiştir.  Disiplinler arasında yakınlaşmaya yol açabilecek ana tema altında yapılacak tartışmaların gerek araştırmacılar gerekse uygulayıcılar için çok verimli bir platform oluşturacağına inanıyoruz.

Bağlayıcı olmayıp yol gösterici olması amacıyla aşağıdaki konular belirlenmiştir:

 • TTK ve TFRS ve KTFRS uygulamaları
 • KOBI TFRS ye geçiş ve sorunlar
 • Kamuya açıklanan finansal bilgilerde  bağımsız denetçilerin sorumlulukları
 • Finansman, hukuki çevre ve muhasebe
 • KOBI lerin halka açılması
 • KOBI Sermaye piyasası gelişimi
 • Aile Şirketlerinde Yönetişim (Corporate Governance)  ve muhasebe İlişkisi
 • İç kontroller, yönetimin sorumlukları ve muhasebe
 • Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sürecinde muhasebe ve denetim
 • Muhasebe kurallarının ve hukuki düzenlemelerin KOBI faaliyet kararlarına etkisi
 • KOBIlerde vergi ve -KTFRS ilişkisi
 • KOBIlerde maliyet belirleme yöntemleri
 • Sosyal Güvenlik kurallarındaki değişiklerin KOBI ler üzerindeki etkisi

 

Bildiri Başvuruları

Bildiri başvuruları tamamlanmış makale veya uzun özet şeklinde Word veya xxx.pdf dosyası olarak gönderilebilir.  Uzun özetler altı sayfayı geçmeyecek şekilde (referanslar hariç) araştırmanın amacını, araştırma sorununu ve metodolojisini ve beklenen katkısını belirtecek şekilde hazırlanmalıdır. Yazarların adları, kurumları ve e-posta adresleri kapak sayfasında açıkça belirtilmelidir.  Eğervarsa, önbulgular yazıya dahil edilebilir. Hakem kararları yine e-posta yoluyla yazarlara gönderilecektir. Konferansta sunulan bildirilerden seçilen en fazla 5 bildiri, yazarların da istemesi halinde Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nin ilerideki sayılarında basılacaktır.  Bildiri sahiplerinin (birden fazla yazarlı olduğunda, yazarlardan birinin) mutlaka konferansa kaydını yaptırması gerekmektedir. Konferans kayıt bilgileri Ağustos 2012 içinde konferans web sayfasında sunulacaktır.

Doktora Konsorsiyumu:

Doktora Konsorsiyumu 4 Ekim 2012 günü yapılacaktır. Öğleden önce öğretim üyeleri araştırmaları ve araştırma yöntemleri hakkında konuşmalar yapacak, öğleden sonra ise doktora öğrencileri araştırma konularını sunacak ve geri bildirim alacaktır.

Doktora Konsorsiyum’unun amaçları:

•             Doktora öğrencilerine araştırma fikirlerini sunabilecekleri, diğer doktora öğrencileri ile tecrübelerini paylaşacakları ve çalışmaları üzerinde yapıcı eleştirileri alabilecekleri sıcak bir ortam sağlamak;

•             Doktora öğrencilerine araştırma sorularını bulmak, formüle etmek ve araştırmalarını organize etmek konusunda yardımcı olmak;

•             Muhasebe akademisyenleri arasında yeni dostluklar ve işbirlikleri kurulmasına yardımcı olmak;

•             Yeni muhasebe akademisyenlerini hem bilgi yönünden hem de akademik araştırma tavsiyeleri ile desteklemek.

Öğrenci Araştırma Önerileri: Bir grup araştırmacı kabul edilen önerileri inceleyip hem içerik hemde sunum üzerinde tavsiyelerde bulunacaktır. Öğrenciler çalışmalarını 15 dakika içerisinde, araştırma önerilerini ana konusuna yoğunlaşarak, yaptıkları ve yapmayı düşündüklerini sunacaklardır. Her bir öneri üzerinde 15 dakika tartışma ve geribildirim için ayrılacaktır. Zaman kısıtı nedeniyle yalnızca 10 doktora öğrencisi sunum yapma şansına sahip olabilecektir.  Araştırma önerileri için son başvuru tarihleri ve şekilleri konferans bildiri başvuruları ile aynıdır.

 

Başvurular sadece on-line olarak kabul edilmektedir.

Son başvuru  gönderme tarihi : Uzun özet veya tam metin – 17 Mayıs 2012 Çarsamba

Yazarlara kararın bildirilmesi: 18 Haziran 2012 Pazartesi

Tamamlanmış bildirinin konferans CD sinde yer alması için son gönderme tarihi: 15 Eylül 2012

Gönderim adresi: Can Şımga- Muğan –mugan@metu.edu.tr   veya Recep Pekdemir –pekdemir@istanbul.edu.tr

Eğer bir hafta içinde başvurunuzun elimize geçtiğini gösteren bir e-posta almazsanız lütfen bizimle temasa geçiniz.

İşverenlerin E-Posta Kuruba Bildirmeleri Hakkında Duyuru

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

01.10.2012

DUYURU

İŞVERENLERİN E-POSTA ADRESLERİNİ KURUMA BİLDİRMELERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin “B) İşveren Modülü başlıklı bölümünde; “çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. İşverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine yer verilmiştir.

Anılan Genelgede belirtilen tarih 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.