Archive for 12 Şubat 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim

TTK’da tanımlanan denetçiler

1.İşlem denetçisi

2.Bağımsız denetçi

3.Özel denetçi

İşlem denetçisinin görevleri;

1-Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi,

2-Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi,

3-Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi,

4-Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi,

5-Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi,

6-Diğer işlemlerin denetimi.

Bağımsız denetçinin görevleri;

1-Sermaye şirketlerinin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standart’larına, TTK’ya ve Esas sözleşmenin finansal tablolarar ilişkin hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair görüş bildirecek kapsamda denetlenmesi,2-Yönetim kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarında yer alan finansal bilgilerin denetlenmesi,3-Şirketi tehdit eden risklerin, bunların tespit edilmesini sağlayan sistemlerin mevcut olup olmadığının ve bu konularla ilgili çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu’na rapor edilmesi

Özel denetçinin görevleri;

Eğer denetçiler bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilecektir.Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacaktır.Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verecektir.Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor verecektir.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

1.Anonim şirketler

2.Limited şirketler

3.Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak finansal tablolar;

1.Finansal durum tablosu ( bilanço )

2.Kapsamlı gelir tablosu

3.Nakit akış tablosu

4.Özkaynak değişim tablosu

5.Dipnotlar

Bağımsız denetçinin seçimi

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilecektir.

Denetçinin, her faaliyet dönemi (faaliyet döneminin 4.Ayına kadar) ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. İlk uygulama yılı olan 2013 yılında şirketler 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçilerini seçmek zorundadırlar.

Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek, bu durumu ayrıca Türkiye ticaret sicili gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan edecektir.

Denetçinin görevden alınması;

Denetçi, denetleme görevinden ancak mahkeme kararıyla alınabilecektir.Görevden alma davası, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine açılacaktır.Görevden alma davası; a) yönetim kurulunca veya b) sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde ise esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerince açılabilecektir.Mahkeme ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde denetçiyi görevden alacak ve başka bir denetçiyi bu görev için atayacaktır.

 

Denetçinin denetleme sözleşmesini feshetmesi;

Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilecektir.Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılmayacaktır. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerekmektedir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlü olup, bu sonuçları bir rapor halinde genel kurula verecektir.

 

Kimler denetçi olabilir ?

Denetçi; ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilecektir. Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır.İstisnası ise, orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebileceklerdir.Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu;

•Finansal tablolara ilişkin verilecek denetim raporunda Denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçlarını geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulur, ve aşağıdaki konular açıkça ifade edilir:

•Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,

•Denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin YK tarafından eksik olarak sunulup sunulmadığı

•Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı

•TMS çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı

•Ayrıca, Şirket’i tehdit riskleri ve bunları tespit etmeye yönelik sistemlerin mevcut olmaması halinde, buna ilişkin çözüm önerilerini içeren ayrı bir rapor sunulur.

•Yıllık faaliyet raporuna ilişkin verilecek denetim raporunda verilen finansal bilgilerin ve bunlara dayalı irdelemelerin finansal tablolarla tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu değerlendirilir.

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu

•Tüm raporlar denetçi tarafından imzalanarak, Yönetim Kurulu’na sunulur. Sunulacak denetçi raporunda olumlu görüş dışında aşağıdaki şekillerde de görüş verilebilir:

SıılıOlumlu Göüş finansal tabloları şrketin yetkili kurullarıca düeltilebilecek aykııılar içrdiğ ve bu aykıılıları tablolarda açılanmışsonuca etkilerinin kapsamlıve büü olmadığıdurumlarda verilir. Sıılamanı konusu, kapsamıve düeltmenin nası yapıabileceğ sıılandıımışolumlu göüşyazııda açıç göterilir

Olumsuz Göüş Sıılıolumlu göüş yol açn hususları finansal tablolar üerindeki etkisinin kapsamlıve büü olduğ durumlarda verilir.

GöüşBildirmekten Kaçıma: Şrket defterlerinde, denetlemenin yapımasıa ve sonuçara varımasıa olanak vermeyen öçüe belirsizliklerin bulunmasıveya şrket tarafıdan denetlenecek hususlarda öemli kıılamaları yapımasıhâinde denetç, bunlarıspatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçlerini açılayarak göüşvermekten kaçıabilir.

Denetim sonucu düzenlenecek denetim raporu;

•Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz

•Yönetim Kurulu 4 gün içinde Genel Kurulu çağırır ve istifa eder

•Yeni Yönetim Kurulu 6 ay içinde olumlu görüş alacak şekilde finansal tabloları hazırlatır ve denetim raporu ile birlikte Genel Kurul’a sunar.

•Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde, Genel Kurul gerekli önlem ve düzeltmeleri de karara bağlar.Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar.

 

2012 yılı birinci dönem Asgari ücret (1-1-2012 30-06-2012)

 

2012 yılı birinci dönem Asgari ücret (1-1-2012 30-06-2012)

Asgari ücret 2012 in brüt tutarı 886,50 TL olarak, 2012 asgari ücret in net tutarı 701,14 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2012 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 940,50 lira, net asgari ücret 739,80 liradır. 42 TL lik asgari ücrette artış olacak.. Asgari ücret 2012 net ve asgari ücret 2012 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.
01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 886,50 TL ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET: 701,44 TL Asgari Ücret 2012 yılı Tablosu:

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

Brüt Ücret

886,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

124,11 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,87 TL

Gelir Vergisi Matrahı

753,53 TL

Gelir Vergisi

113,03 TL

Damga Vergisi

5,85 TL

Kesintiler Toplamı

251,85 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

66,49 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

701,14

SGK Genelgesi Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri 07/02/2012

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sayı : B.13.2.SGK.0.11.01.02/116
Konu: Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri 07/02/2012
GENELGE
2012/ 5
Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59’uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98’inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”ifadesine yer verilmiş yine aynı Kanunun Geçici 1’inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tarafından da 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Anılan yasa ve yönetmelik çerçevesinde trafik kazaları sonucu oluşan sağlık giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

genelgenin tamamı için tıkla

Güncel KDV Katma Değer Vergisi Oranları

2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL

tam liste için  tıkla

ŞUBAT 2012 VERGİ TAKVİMİ

ŞUBAT 2012 VERGİ TAKVİMİ

9 Şubat 2012


1631 Ocak 2012 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Şubat 2012


1631 Ocak 2012 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2012


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi

17 Şubat 2012


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara
ilişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere
İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine
İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin EK:10
No.lu ÖTV Bildirim Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve

İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı

Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı


115 Şubat 2012 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Şubat 2012


Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2011
Yılına İlişkin Gelir
Vergisi Beyanı


115 Şubat 2012 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

29 Şubat 2012


Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir
Vergisi 1. Taksit
Ödemesi


Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)


Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)


Ocak 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi