2012 KPSS Sınavı Soruları (Beyaz Kalem in pdf sinden çevrilmiştir)

Büyük ihtimalle Cep telefonu veya küçük cihazlardan fotoğrafının çekilerek pdf ye çevrildiği anlaşılmaktadır. Sınava Girenler Soruların Doğruluk payı konusunu taktirlerine bırakıyorum.

———

2012 KPSS Sınavı Soruları

K P S S

1. Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisini
Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk
devletlerinde bu yetkiye verilen addır?

A) Telkin

B) Toy

C) Kut

D) Balbal

E) Şad

4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde
ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı
savunulamaz?

A) Derbentler

B) Kervansaraylar

C) Bedestenler

D) Menziller

E) Dârülkuralar

GENEL KÜLTÜR TESTİ

2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye
Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Anadolu Selçukluları

D) Artuklular

E) Mengücekliler

3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadir Han devletin
başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da
İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir.

Bu bilgiye Karahanlılarda,

I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının
hızlandığı,

III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

1
Deneme Sınavı
2

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar sistemine göre
dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriy

le orduya katılmak

C) Dirliğindeki vergileri toplamak

D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağla

mak

E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirler

almak

Diğer sayfaya geçiniz.

6. I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eskir Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar

Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yuka-rıdakilerden
hangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki
Partisi’nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?

A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk ça

lıştırma zorunluluğu

B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankası

nın kurulması

C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edil

mesi

E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kal

dırma girişiminde bulunulması

8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde
Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Anayasal düzene geçildiği

B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetin

kurulduğu

C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği

D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı

9. Osmanlı Devleti’nde

I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler

II. bürokraside düzenlemeler

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları

Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik
olduğu savunulabilir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) Yalnız I

E) Yalnızlll

10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa
eden Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra milli iradenin
isteğiyle yeniden askeri görevi üstlenmiştir?

A) Birinci İnönü

B) İkinci İnönü

C) Kütahya – Eskişehir

D) Sakarya

E) Büyük Taarruz

11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

B) Bölgesel mahiyette olduğu

C) Bazı yerel isyanların bastırılmasında

etkili olduğu

D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu

oluştuğu

12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında her türkü silah
ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak
devam etmiştir. Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulması

nın

B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin

C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

D) TBMM’nin açılmasının

E) TBMM ordusunun askeri başarılarının

mevzuat
13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes
Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yay
16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi
gerçekleştirilmiştir?
mak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı A) İstiklal Marşı’nın kabulü
gazete aşağıdakilerden hangisidir? B) Halifeliğin kaldırılması
A) Tasvir-i Efkâr C) Cumhuriyetin ilanı
B) Minber D) Saltanatın Kaldırılması
C) Yenigün E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
D) Hakimiyet-i Milliye
E) İkdam
17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca,
bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürü
14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun,
Sivas Kongresi’nden sonra
mezse ilerlemesi ve
medeniyetleşmesi-ne bilimsel olarak imkân yoktur.” demiş
İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk tir.
siyasi başarı aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisinin,
Atatürk’ün bu
dir? sözü doğrultusunda
gerçekleştirildiği
A) Mebusan Meclisinin açılması savunulabilir?
B) Misakı milli’nin ilan edilmesi A) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanat Şûrasının toplanması B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
D) Amasya Görüşmelerinin yapılması C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi
E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıka
rılması
E) Saltanatın kaldırılması
15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin
toplanmasının nedenlerin
den biri değildir? 18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş
Yıllık Sanayi Planının hazırlanmasında tek
A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi nik ve ekonomik desteği aşağıdaki
dev
olasılığı letlerin hangisinden almıştır?
B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafın A) Amerika Birleşik Devletleri
dan resmen işgal edilmesi B) İtalya
C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıy C) İngiltere
la girişilen faaliyetler D) Fransa
D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemi E) Sovyetler Birliği
yetlerin birleştirilmek istenmesi
E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi
bölgelerini işgal etmesi
mevzuat
19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde
sade
günü TBMM’de kabul edilen kanunlar leştirmeye etkisi olduğu
savunulamaz?
kapsamında değildir? A) İktisadi Müesseselerde Mecburi
Türkçe
A) Halifeliğin kaldırılması Kullanılması Hakkında Kanun çıkarıl
B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye ması
sınırları dışına çıkarılması B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması
C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi C) Türkçe bilim terimlerinin
hazırlanması
D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırıl D) Türk Dil Kurumunun kurulması
ması E) Harf inkılabının yapılması
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi
“Türkiye’de din ve ırk ayırt
edilmeksizin
20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik vatandaşlık bakımından herkese Türk
ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek ama denir.” şeklindedir.
cıyla yapıldığı savunulamaz? Bu madde Atatürk’ün
A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi l. Milliyetçilik,
B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar II. Laiklik
gününe alınması III. Halkçılık
C) Soyadı kanununun çıkarılması İlkelerinden hangileriyle
ilişkilendirilebilir?
D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenleme A) Yalnız I
lerin yapılması B) I, II ve III
E) Miladi takvimin kabul edilmesi C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni
Türk alfa-
21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağı besinin kabul edilmesinden sonra
okur
dakilerden hangisine kanıt olarak gös yazar oranını artırmaya yöneliktir?
terilemez? A) Türk Ocaklarının kurulması
A) Devlet rejiminin adının konulduğuna B) Öğretimin Birleştirilmesi
Yasası’nın kabul
B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine edilmesi
C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine C) Azınlık ve yabancı okullarının
denetim
D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına altına alınması
E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına D) Millet mekteplerinin açılması
E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması

25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,

I. TBMM’nin açılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması Olaylarından
hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnızlll

D) Yalnız II

E) 1,11 ve III

26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde
Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu
savunulamaz?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye ol

ması

B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması

C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a

bırakılması

E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katıl

ması

28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler
Cemiyeti devreye girmemiştir?

A) E tabi i

B) Musul

C) Bozkurt-Lotus

D) Hatay

E) Yabancı okullar

29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Rauf Orbay

B) Fethi Okyar

C) Şükrü Saraçoğlu

D) İsmet İnönü

E) Celal Bayar

30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası,
Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?

27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının
başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A) Bölgesel paktlar oluşturmak

B) Boğazları denetim altına almak

C) Lozan Antlaşmasından kalan sorunları

nı gidermek

D) Milletler Cemiyetine üye olmak

E) Hatay sorununu çözmek

A) Yalnız
B) Yalnız
C) Yalnız
D) I ve II
E) I, II ve

31. Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerine

dir

B) Dağların yükseltisi doğudan batıya doğ

ru gidildikçe artmaktadır

C) Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca

uzanan sıradağlar kırılmaya oluşmuştur.

D) Ülkenin batısında çok sayıda volkanik

dağ vardır.

E) Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin do

ğusundaki dağlar üzerindedir.

32. Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha azdır?

A) Eski dünya karaları arasında merkezi bir

konuma sahip olmasının

B) Uluslararası deniz ulaşımı açısından

önemli bir bölgede bulunmasının

C) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına

sahip ülkelere komşu olmasının

D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanma

sının ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin
görülmesinin

E) Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi

olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olmasının

33. Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun fazla
olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla

olmasının

B) Endüstrinin gelişmiş olmasının

C) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olma

sının

D) İklim koşullarının elverişli olmasının

E) Tarıma elverişli geniş topraklara sahip

olmasının

34. Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım
dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Özellikle 1950’den sonra tarım sektörün

de çalışanların oranı sürekli azalmıştır.

B) En düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yıl

ları arasındadır.

C) Yıllık nüfus artış hızının fazla olduğu dö

nem 1955-1960 yılları arasındadır.

D) Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus,

kırsal nüfustan daha fazla olmuştur.

E) Cumhuriyet Dönemi’nde ilk nüfus sayımı

1927 yılında yapılmıştır.

35. I. Gece ve gündüz süresine

II. Yarımada özelliğine

III. Yer şekillerinin çeşitliğine

IV. Orta kuşakta bulunmasına

Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen
meltem rüzgarlarının görülmesi, yukarıdakilerden hangilerine bağlanabilir?

A) I ve II

B) İve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi geniş olan
bazı liman kenteleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak bir
özellik değildir?

A) Turistak yolcu taşımacılığı gelişmiştir.

B) Kara yolu ağı gelişmiştir.

C) Nitelikli iş gücü fazladır.

D) Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.

E) Nüfus yoğunlukları fazladır.

37. Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı
bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?

A) İzmir-Ankara arasında bir otobüs firma

sında çalışan şoför

B) Konya’da bir hastanede görev yapan

doktor

C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev

yapan öğretmen

D) Çubu Ovası’nda buğday tarımı yapan

çiftçi

E) İlgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı

38. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv
bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?

A) Demir-Sivas (Divriği)

B) Krom – Elazığ (Guleman)

C) Barit-Antalya (Alanya)

D) Manganez – Konya (Seydişehir)

E) Bakır-Artvin (mungul)

39. Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından
bir işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü
için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar
yapılmaktadır.

Bu göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

A) Mülkiyet yapısının değişmesi

B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azal

ması

C) İşletme sayısının artması

D) Tarımsal üretimde artış sağlanması

E) Teknolojiden yararlanmanın artması

40. I. Maki

II. Bozkır

III. Çayır

IV.Çiçekli bitkiler ve orman

Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları
verilmiştir.

Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal
koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan
türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir?

42. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal
ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması

B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması

C) İklim koşullarının elverişli olması

D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

E) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması

I II III IV
A) Koyun sığır Arıcılık Kıl keçisi
B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
C) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır
E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır

41. Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji
kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava kirliliği üzerindeki etkisinin
daha az olması beklenir?

A) Ambarlı

B) Yatağan

C) Seyitömer

D) Çatalağzı

E) Soma

43.Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine
karşın, dış alımı karşılama oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?

A) Dış satımdaki turizm gelirleri payının artmasının

B) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın fazla
olmasının

C) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının

D) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda
tüketilmesinin

E) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olmasının

44. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen
etmenler göz önüne alındığında Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâğıt
endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Nitelikli iş gücü

B) Ham madde

C) Ulaşım

D) Enerji

E) Sermaye

45. Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım
projeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğindeki payının daha fazla
olması beklenir?

A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan Marmaray Projesi

B) Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi

C) Bakü-Tiflis-Kars Deniz Yolu Hattı Projesi

D) Ankara-Eskişehir-Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi

E) Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı tünel geçişi

46. Aşağıdakilerin hangisinde
insanların doğal çevre üzerindeki etkisi

daha
azdır
?

A) İstanbul Boğazı’nın her iki yakasını birbirine
bağlayan köprülerin yapılması

B) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile Karagöl’ün tarım
alanı oluşturmak amacıyla kurutulması

C) Yatağan termik Santrali’nde elektrik üretilmesi

D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin
yaygın olması

E) inebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde denizin
doldurularak kara yolu yapılması

47.
Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan
çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir.

Buna göre, aşağıdakilerden
hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
kapsamındaki illerden


değildir
?

A) Samsun

B) Yozgat

C) Tokat

D) Amasya

E) Çorum

48. Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da
turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki turizm
etkinliklerinden hangisinin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması
beklenir?

A) Deniz turizmi

B) Akarsu turizmi

C) Kış turizmi

D) Kaplıca turizmi

E) Yayla turizmi

49. I.Kanun hükmünde kararname

II. Tüzük

III. Yönetmelik

IV. Genelge

Yukarıdakilerden hangileri,
sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız I C) I ve II

D) 1,11 ve IV E) 1,11 ve III

50. 1982 Anayasası’na göre,
Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır
?

A) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
arasından atanması zorunlu değildir.

B) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla
düzenlenir.

C) Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakan son
verilebilir.

D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.

E) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
arasından atanır.

51. 1982 Anayasası’na göre,
ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya
çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır
?

A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine
Meclisi toplantıya çağırır.

B) Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi
toplantıya çağırabilir.

C) Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerinde
Meclis Başkanı, Meclisi toplantıya çağırır.

D) Başbakan, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya
çağırabilir.

E) Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi
toplantıya çağırabilir.

52.
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için

en az
kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

53.
I.Kamu iktisadi teşebbüsleri

II. Ticaret odası

III. Hukuk fakültesi

IV. İl özel idaresi

Yukarıdakilerden hangileri,
yönetmelik yapma yetkisine sahip


değildir
?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) III ve IV

D) I, II ve IV E) I ve II

54. Hukuk kuralları arasında
aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verir?

A) Tanımlayıcı kurallar

B) Yorumlayıcı kurallar

C) Emredici kurallar

D) Tamamlayıcı kurallar

E) Yedek kurallar

55.
Türk hukukunda olağan hallerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması

B) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından 21 yaşın
tamamlanması

C) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından 17 yaşın
tamamlanması

D) Kadınlar ve erkekler yaşının 16 yaşın tamamlanması

E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından 14 yaşın
tamamlanması

56. Borçlunun sorumluluğu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır
?

A) Borçlunun borca aykırı davranışı halinde özgürlüğünün
kısıtlanması mümkün değildir.

B) Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.

C) Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle sorumluluğu
ortaya çıkar.

D) Borçlunun mal varlığı sorumluğu sınırsız olabileceği
gibi, durumun niteliğine göre sınırlıda olabilir.

E) Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları varsa sorumlu
tutulabilir.

57. Aşağıdakilerden hangisi
bozulması kamu düzeninin ihlali anlamına


gelmez
?

A) Genel ahlak B) Genel sağlık C) Esenlik D) Güvenlik

E) Genel inanç

 

2 comments

  1. erhan maman dedi ki:

    cevapları ne zaman yayınlarsınz….

  2. admin dedi ki:

    2012 KPSS Sınav Soru ve Cevapları Bügün açıklanacak.
    Açıklandığı Anda yayınlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir