117 Seri No.lu KDV Genel Tevliği Uyarınca KDV Tevkifat Tablosu

117 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİNE GÖRE KISMİ KDV TEVKİFAT TABLOSU

 

İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak Olanlar 1 Mayıs 2012’den İtibaren
İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler (Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.) Hizmetten Yararlanan Yurt İçindeki Muhattap 10/10 (Tam Tevkifat)
Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dâhil edilmeyecektir.) Hizmet veya Teslimden Yararlanan Yurt İçindeki Muhattap 10/10 (Tam Tevkifat)
Kiralama İşlemleri KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. (Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.) Kiracı Tarafından 10/10 (Tam Tevkifat)
Reklam Verme İşlemleri KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam verme işlemleri ile ilgili KDV, reklam hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklam hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Hizmeti Alan Tarafından 10/10 (Tam Tevkifat)
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 2/10
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (Ekspertiz, teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim.) *Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 5/10
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 5/10
İşgücü Temin Hizmetleri (Özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil.) (Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması tebliğdeki yapım işlerinin özelliklerini taşımıyorsa tevkifat uygulanmayacaktır.) KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Yapı Denetim Hizmetleri KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 5/10
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri KDV Mükellefleri 9/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 7/10
Servis Taşımacılığı Hizmeti KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 5/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
*Belirlenmiş Alıcılar 5/10

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçe Teslimleri
(İthalatçı ve ilk üreticiler tarafından yapılan teslimde tevkifat uygulanmayacak.) (Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.)
KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 7/10

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin
(Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç.) (İthalatçılar; “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” ilk üreticiler; “Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” ibaresi ile tevkifatsız fatura düzenleyecekler.)
KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 7/10

Hurda ve Atık Teslimi
(KDV17/4-g’den doğan istisnadan KDV18/1’e istinaden vazgeçilmesi halinde)
KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
(Hurda ve atıkların çeşitli işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen hammaddelerin tesliminde.) (İthalatçıların tesliminde “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.)
KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri
KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
(İnşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.) (Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.)
KDV Mükellefleri ve *Belirlenmiş Alıcılar 9/10

 

 

 

* Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
  birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir