2016 asgari ücret net brüt işverene maliyeti

ASGARİ ÜCRETİN NETİ BRÜTÜ VE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2016- 31.12.2016

As.Üc. Çalışanlar İçin Kapıcılar için İşverene Maliyeti
Brüt Ücret 1,647 1,647 1,647
SSK İşçi payı (%14) 230,58 230,58
SSK İşveren payı (%20.5-5) 255,29
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) 16,47 16,47
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) 32,94
Gelir Vergisi Matrahı 1399,95
Gelir Vergisi (%15) 209,99
Damga Vergisi (binde 7,59) 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 247,05
Net 1177,46 1399,95
İşverene Toplam Maliyeti (%5 indirim dahil) 1935,23
Not : Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir.

Gelir vergisi Genel Tebiği 149

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :

Gelir Vergisi Genel Tebiği
SERİ NO : 149

(18 Mart 1986 Tarih ve 19051 Sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı hükümlerinde 4.12.1985 tarih ve 3239 Sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerden “ücretlerin vergilendirilmesi”ne ait hususlar 147 Seri No.lu “dahili tevkifata”a ilişkin hususlar da 148 noluGelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda 3239 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden,yukarıda belirtilen tebliğlerde yapılan açıklamalar dışında kalan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Read more

Aralık 2015 beyan ve yükümlülükler takvimi

VERGİ TAKVİMİ

SON GÜNÜ ARALIK 2015 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
07 Aralık 1- Kasım Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10 Aralık 1- 16-30 Kasım Dönemi I Sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
15 Aralık 1- Kasım Dönemi II Sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV Sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

2- Kasım Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

3- Kasım Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

21 Aralık 1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
23 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

2- Kasım Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

3- Kasım Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

4- Kasım Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

5- Kasım Dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi

24 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Aralık 1- 1-15 Aralık Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
28 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Kasım Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Kasım Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Kasım Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Edilen Vergilerin Ödenmesi

31 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Zirai Gelir Vergisi Kasım ve Aralık Aylarında

3- Kasım Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

4- 2015 yılında Kullanılacak olan Defterlerin Tasdik Ettirilmesi

Not: Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Aralık’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Aralık çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.

maliye

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 454)

(20.06.2015 tarіh ve 29392 saуılı R.G de yayımlanmıştır.)

1. Gіrіş

4/1/1961 tarihli ve 213 ѕayılı Vergi Usul Kanununun mükеrrеr 257 ilе mükerrer 242 nci maddelerіnіn Maliуe Bаkаnlığınа verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Reѕmî Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergі Uѕul Kanunu Genel Teblіğі ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve еlеktronik fatura (e-fаturа) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlеmlеrindе e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronіk Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zоrunluluğu Getirilen Mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tеbliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave оlarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fаturа uygulamaѕına gеçmе zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönеmlеri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I ѕayılı listedeki malların іmalі, ithali, tеslimi vb. faaliуetleri nedeniyle Enerji Pіyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Baуilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sаhip olmaları nedeniyle bu bеnt kapsamında dеğеrlеndirilmеyеcеktir. Read more

2015 yılı ihbar tazminatları

4- İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17)
a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için 2 Haftalik Ücret
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 4 Haftalik Ücret
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 6 Haftalik Ücret
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için 8 Haftalik Ücret

ankara halı yıkama fabrikaları
ankara halı yıkama ikinci el eşya alan yerler
escort bayan escort bayan escort bayanlar